ٰq S䜮

Souyo

Su¯wvwu抯Rw |
uu®ǯ us Np||1||

xqyǯ S uvSn z|
D拰 ®qw qﱜy懵 ||2||

q wل® u®z䇮xx|
 暮 zqqqTw||3||

wO qw qqTx|
wsw u wwq扱||4||

q uxx uu O q z䇮|
q  yNru XvyǮ O||5||

 u®qٰ Nل®ur¯q|
q wXq qㇵ qz qbq||6||

u q wqݺ u yǵq|
 w qq w vN||7||

q yvx yuN yu⤰ yuǮԊ|
yuu懮u® yuNuqw®w||8||

yu yu yu yuw®wz䇮|
yuu cwx yu X px||9||

A zqp NwR|
u®պ NًcrN ®b||9||

qݰv۰yٚS㚮qqu®|
Nly®uۺlSllmq ||10||

NXNXNXxǮw|
NYONpdNNlȶNq||11||

oly q Yq䛺wq|
w n Nﱺv Nqv||12||

䜯u u®ǯ 䜯nu Sw|
ycq q  yq  u||13||

N®q b uon (Yqw)
v ®NUuN||14||

P uq w QYqw|
vqyu wn ||15||

XqǮyu u Xqvû q|
XquvqSn Xqq z䇮||16||

UqyrN q xq Uqynwux|
qǮqur䰺 X wq®u ||17||

vbw Yq Souyo|
C  yjw q w wq ||18||