u¯X

u® ww

dw-Xq(u®-c Nwl)

NrS(SsSyX)

SsS

u®-uܺq

u® qu wqS

qښNu u®uܺqu 

u®-yy

u® W⇮ qyS

xqwǯw-S䜮

ٰq䚮S䜮

ST

vw qXnS

v u®wu

Cq

quw

E-TEXTS ONLINE

Yqw-sw

AwS䜮 u

u¯X NrS

SsS

(y yX)

25.qquq

Ss® SXn

 qRXOٻ qqǮuw |
xqqu YXϰq㇮qǵ԰ w yr||

(d-clqNu N yyXw xr䚮 Ayrqu Oهw,qqw, cw, u Ayou bw-NvS cl-XqwSw xq y䰋w Bu yr wS Aqq z䇮wTw.)

n

 u®-c q ¯yNNS qquq Ssu Xw w݌ xzqTu. crs qquq iN Nw Cu XwS ®vu u.

yurs q ylNy C vS wqqu BX Ss®lw Ay cwu zqSqu. SsSw Ay N BXw y®Su ® CuN No. Auq Ssyo Nw A m l. B X rqٌ Elzu BX BSﱛ INh yursww mu x嚮.Bqw "x w vÚu yNw N" Huw.AuN A "Ou۪ xw Aw N" Hwݩ Aw "ww NqNq ww Hl zu" Hu wmuw.BX xw C q zu w  NS u" Hu. AuN Aw "xu ju q Huw ww Aq w" Hwݩ BX qo wSq wmuq:"H ww xwݩ u. Aq Kxwuw xw Kzu? HuS AxS ydqwSu u C. u yN BSﱛ XX wlq. xqيu yurs S ylNy C q AwSvS yw mu.B µ BX mu u p qquq Ss.u Hwu Cu wq.

Nي yqxu x Huw AuȶrS Kyv.yފ µuuS q x-xN ¯ Nlqu. Nي µu Cuۋu A yqxu x Hu Nlv.Aq ڇ XqwXqw yyX yqxu xSv.Su u lq yqw N xww AS uw Qmu N uX Nي µuu,  clXqwqu yyX uN yqxu wTu Aw xwNyiu H ruۺqw D Ssu N vÛuۊ.

AuȶrS d抮w µuw N Hw.Aq N HuN AxXx,uv橣o Hu A As. uv橣ou q Au Aq Au Alu wu Au n.Cq AxXx yO䇵w yq㣮,Aww q BS H yo Kyv."wuwݰ uq" H wv Nu qu AxXxu y䚯y Hu  µu ytNuu Hu uSu Hu BX xzuۊ.

cSq AxXx Hu vÚ AuȶrS xl uq,clq q yYwq H  qS uq qw q "yyXsqwwQlwu" xNuۊ, D Nr A  qSw u¯X C T xNuۊ.

cSq sㇵu yq㣮N uuu.yyX qu yq㣮N SXSqu. yq㣮vu uu y Aww ,BS uu u yoSu vqSu.INu Aww, BSS yq㣮w A yqSqu.yq㣮 qٺu y䅩u yq㣮vu q vqSuǵ.yq㣮u yhyq㣮 q Ayhyq㣮 HuT Hl u®. yh yq㣮 SqTuu vqSv.uǮNu yq㣮w ǮN uqNT S䟚qu.yq㣮 uǮN Hu Ǯ bwguS q Auw A¯vqT KzNqu. yq㣮vu EgS yo xχ Avquu.cSqqqw vÚ yq㣮 uǮ Cu yhyq㣮Tu."wq AuǮqq", w¯ Eyܰ","u®X w yvq" HuT 䜮⚮qS cSrw sq xNiu.

u¯XTq yYwu -¯ʊ, yst, ,uyN,wc qu AwN uxN u, u܊ wuS w Sr vSw yXw u܊u Nvuۊ, ASw y¯N XNiwh, qwqNT AY Al INyqw A QSu ǮT vÛqu 䰇 uXS ﱰ.

Cu NwS INd uw Qmuۊ. Awq d, A yފ ¯N µu, q ®Suvðwq CSw H劮 KyތNSuu ynuoyNT zuۊ.

uu y®Sl yrvS yw lqlTuS BX Ǯ㊮ ǵuNvu BXw,A CǮuqu w uw r N NSw Yu. Ǯ㊮ ysw S D NS D Ssu Nw ylT.

 Ssz SXn

 qYXϰqyq NNٰq q|
w wnuvqyu懮||


(qu clXqwl, Nمu܋Svð, 䜯vuu XoSS  qS S Bu woxS wʊ.)

 iN-iypS.

 qquq iN o: crs.

qququ crs iN w iypS.

1) cv䰇 Sl® ¯yNN cu rs.
2) qquq yYN: u rs.
3) ¯vy Uu rs
4) x rt; u xrs
5) NN N rnX
**6)uȶqup T wsX.

** T wsX v "uȶqup" qquq SsN u iyp q يTu, Auȶqv, 䜯wv qu SsS Qlwy BTu.w㇮qN lwT Au qq Ssu wq ylvu.

 SsGo

1. u¯- 㚮wN y®cwX

2u® W⇮ qyS - ylwsX SS

3.SsS(uyNoS) ..B¯ yNiq

 SsS
qy䚯w SsS
1.䜮⚮q ¯Ǯ
2. Ao¯Ǯ
3. AwPw
4. w㇮o
Tq y䚯wSsS
5.Tq ¯Ǯ
6.Tqqqއxo
EyxǮq y䚯w SsS
uyxǮuǮ
7.DyxǮuǮ
8.qNyxǮuǮ
9.NjNyxǮuǮ
10.ǮhݰyxǮuǮ
11.AsnyxǮuǮ
12.lNyxǮuǮ
13.qrًyxǮuǮ
14.qyxǮuǮ
15.ZuSyxǮuǮ
16.uoNyxǮuǮ
ry䚯w Ss
17.GSǮ
yNo SsS
18.qq暮Pw
19.qq N
20.yo o
21.Nso
22.EyvQlw
23.u Qlw
24.yyX sqwwQlw
25.qquq
26.Ǯqqxo
27.Nxo
Cr y䚯w SsS
28. ¯qqqއ xo
29.N¯q
yoy䚯w SsS
30. ¯Sq qqއxo
BX SsS
31.uXȳr
32.Nǯqo
33.qq䚯S䜮
34.ryoN
35.crxo
ٰq SsS
36.wQr
37.uu ٰq
CqSsS