u¯X

u® ww

dw-Xq(u®-c Nwl)

NrS(SsSyX)

SsS

u®-uܺq

u® qu wqS

qښNu u®uܺqu 

u®-yy

u® W⇮ qyS

xqwǯw-S䜮

ٰq䚮S䜮

ST

vw qXnS

v u®wu

Cq

quw

E-TEXTS ONLINE

Yqw-sw

AwS䜮 u

u® qu wqS

n: ymq yl®wsX SS

(Bu¯:  u® W⇮ qyS)

(1) yq

q

XXqNu D yyXwݩ qT xﱚ, z, yO Kuw H BN Kyqي. AuN uu '' Hu Nvuۊ.
"q Cx ®qx bq |
 w bqx dr |
 q򇮱qÚrr | qvdbӚ | qu 䜵r ||"

(qrًyxǮq)
(cSrw h A ESS  No 䜮 Hu X ruN.)
Cu Ay䇮w ®Sw uo 䜮 qu "
L cwu㚮㇮q" H o qvu xzuۊ.
D'cwu㚮㇮q' H qN
u¯X ʺu you XwwT , r, , xw, bw, Abw, Bo, u®,  H Hhw l Hu As muۊ.
D Ǯu wT H BN uwN JNqu. cSqʊou  䜮 H S u.
Bu B 䜮 ? , w, Oه, Soyr, w, ʺuw ? C凵 qµu iu.
ys qu N '䜮' H q Cu. Ǯ Hv. Hv. u C. 'q Cx ®qx bq' H r凮 Au 䜮 u ywXϊ.
r, q, yryuu D 䜮 !
CuN
u®xS Eqي uu.

'䜮 ǯ'
䜮  Ǯw q Cu.
IN! Iw yo!
CuN BX yo Ku q. q٩ w. w . AQ.
Au Nw q C EuTu _

"䜮 ۻ y ǹ wwq NYvǮq
Ayn y uyXo ®q ||
䜵r yqr ®Sxr q |
®Sw ur yqr  |
Ǯwoϰr 䜵r q cS ||
. . . 2-2-29

䜮  yqފwu ǮS Nlqu. Nu 䜮 Hu Soyo. Eu劮 Ayo. Ǯw SoyowTuۋu AwxS B 䜮  vNSqu. XqPvS 䜮 uۊ Au MyXN, So. Eu劮 So䜮⊮. Q 䜮 As y䜮wu Ǯ .
䜮, yq, ®Sw u qu S B wݰ µvÚq.
w݊ow Ǯ, Aw 䜮 Hu uS Uq.
D qw Nl H qX q SsS Kzuۊ.
NX Nl
"y䜮⪺S ®b ylS"
Hu jթw y䜮u oS Cq Hu uۊ.
"u y䜮 No So q"
(uw)

N No So you uw y䜮 Hu Tu.
"䜮 X ǯP y u wo I IN qqr ǯuȶqvw uwr u ||
䜮 Xwu Ǯ H w uz wow Ku Q qq Hu ǯuȶqvS uܺqTu.
wbX Cw Ǯ Xwvu 䜮 s wow Hu q Ssu ERuۊ.

"䜮 ۰w ¯q x xRuǵ AwvNr P㰇 No SoSo yǵq Avðq
(¯ǮdbӚvNo)


䜮 vu ¯q xuǮ Awqwq NoSo yyow (Tqv SsS) yǵq vu Xw Bu q lqw.

¯X u ql  Bmu N yqq. Au y䜮. B SySw EqSu Bl B Sw q w y䜮 Hu ¯u. uq㊵ Hu ǮT wmvuۊ.
"bxq y qq uqSq
quwr y䜮 Aw u¯ ||"
(¯XNq Ao¯Ǯ)

yuq H bw bw | mSwu Nr Nr

q bw s bw| q ®Nr w ®Nr

u¯X SS qȶNN | yu jw quT

u®qu y wqN

yq

q cSq

qqq µu

dSn wX

xXX ¯Sq

Owc Pw®r

A®O qqu®w

Avrq yo

AR݇Nu